Sensor Informatics

Sensor Informatics 554 277 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue, vol. 27, issue 3, March 2023, 10 papers are published related to the to the topic Sensor Informatics. Please click here to view them, with link in IEEE XPLORE.

EEG Reconstruction with a Dual-scale CNN-LSTM Model for Deep Artifact Removal.
Gao, Tengfei; Chen, Dan; Tang, Yunbo; Ming, Zhekai; Li, Xiaoli.

Real-Time Gait Phase Detection on Wearable Devices for Real-World Free-Living Gait.
Wu, Jiaen; Becsek, Barna; Schaer, Alessandro; Maurenbrecher, Henrik; Chatzipirpiridis, George; Ergeneman, Olgac; Pane, Salvador; Torun, Hamdi; Nelson, Bradley.

An enhanced EEG microstate recognition framework based on deep neural networks: an application to Parkinson’s disease.
Chu, Chunguang; Zhang, Zhen; Song, Zhenxi; Xu, Zifan; wang, jiang; Wang, Fei; Liu, Wei; Lu, Liying; Liu, Chen; Zhu, Xiaodong; Fietkiewicz, Chris; Loparo, Kenneth.

Bi-CapsNet: A Binary Capsule Network for EEG-based Emotion Recognition.
Liu, Yu; Wei, Yi; Li, Chang; Cheng, Juan; Song, Rencheng; Chen, Xun.

Log-Spectral Matching GAN: PPG-based Atrial Fibrillation Detection can be Enhanced by GAN-based Data Augmentation with Integration of Spectral Loss.
Ding, Cheng; Xiao, Ran; Do, Duc; Lee, David; Lee, Randall; Kalantarian, Shadi; Hu, Xiao.

Multi-domain Encoding of Spatiotemporal Dynamics in EEG for Emotion Recognition.
Cheng, Cheng; Yong, Zhang; Yao, Liu; Zhe, Liu; Feng, Lin.

A Hierarchical Attention-Based Method for Sleep Staging Using Movement and Cardiopulmonary Signals.
Luo, Yujie; Li, Junyi; He, Kejing; Cheuk, William.

HS-Vectors: Heart Sound Embeddings for Abnormal Heart Sound Detection Based on Time-Compressed and Frequency-Expanded TDNN with Dynamic Mask Encoder.
Qiao, Lihong; Gao, Yonghao; Xiao, Bin; Bi, Xiuli; Li, Weisheng; Gao, Xinbo.

Scenario Adaptive Cuffless Blood Pressure Estimation by Integrating Cardiovascular Coupling Effects.
Qiu, Shirong; Zhang, Yuanting; Lau, Sze-Kei; Zhao, Ni.

Automatic Seizure Detection using Logarithmic Euclidean-Gaussian Mixture Models (LE-GMMs) and Improved Deep Forest Learning.
Yuan, Shasha; Liu, Xiang; Shang, Junliang; Liu, Jin-Xing; Wang, Juan; Zhou, Weidong.