Imaging Informatics

Imaging Informatics 1269 634 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue, vol. 26, issue 8, August 2022, 25 papers are published related to the topic Imaging Informatics. Please click here to view them, with link in IEEE XPLORE.

Vision-based Finger Tapping Test in Patients with Parkinson’s Disease via Spatial-temporal 3D Hand Pose Estimation
Guo, Zhilin; Zeng, Weiqi; Yu, Taidong; Xu, Yan; Xiao, Yang; Cao, Xuebing; Cao, Zhiguo

Self-Supervised Transfer Learning Based on Domain Adaptation for Benign-Malignant Lung Nodule Classification on Thoracic CT
Huang, Hong; Wu, Ruoyu; Li, Yuan; Chao, Peng

Self-Supervised Sequence Recovery for Semi-Supervised Retinal Layer Segmentation
Yang, Jiadong; Tao, Yuhui; Xu, Qiuzuo; Zhang, Yuhan; Ma, Xiao; Yuan, Songtao; Chen, Qiang

A framework for deep multitask learning with multiparametric magnetic resonance imaging for the joint prediction of histological characteristics in breast cancer
Fan, Ming; Yuan, Chengcheng; Huang, Guangyao; Xu, Maosheng; Wang, Shiwei; Gao, Xin; Li, Lihua

Multi-scale Interactive Network with Artery/Vein Discriminator for Retinal Vessel Classification
Hu, Jingfei; Wang, Hua; Wu, Guang; Cao, Zhaohui; Mou, Lei; Zhao, Yitian; Zhang, Jicong

DeepBBWAE-Net: A CNN-RNN Based Deep SuperLearner For Estimating Lower Extremity Sagittal Plane Joint Kinematics Using Shoe-Mounted IMU Sensors In Daily Living
Hossain, Md Sanzid Bin; Dranetz, Joseph; Choi, Hwan; Guo, Zhishan

A multi-stream convolutional neural network for classification of progressive MCI in Alzheimer’s disease using structural MRI images
Ashtari-Majlan, Mona; Seifi, Abbas; Dehshibi, Mohammad Mahdi

Robust Fovea Detection in Retinal OCT Imaging using Deep Learning
Schürer-Waldheim, Simon; Seeböck, Philipp; Bogunovic, Hrvoje; Gerendas, Bianca; Schmidt-Erfurth, Ursula

S2Q-Net: Mining the High-Pass Filtered Phase Data in Susceptibility Weighted Imaging for Quantitative Susceptibility Mapping
Lu, Zhiyang; Li, Jun; Wang, Chaoyue; Ge, Rongjun; Chen, Lili; He, Hongjian; Shi, Jun

Artificial Intelligence for Colonoscopy: Past, Present, and Future
Tavanapong, Wallapak; Oh, JungHwan; Riegler, Michael; Khaleel, Mohammed; Mitta, Bhuvan; de Groen, Piet

Hierarchical Amortized GAN for 3D High Resolution Medical Image Synthesis
Sun, Li; Chen, Junxiang; Xu, Yanwu; Gong, Mingming; Yu, Ke; Batmanghelich, Kayhan

Attention Gate based dual-pathway Network for Vertebra Segmentation of X-ray Spine images
Shi, WenBo; Xu, Tongshuai; Yang, Huan; Xi, Yongming; Du, Yukun; Li, Jinhua; Li, Jinxu

MTL-ABS3Net: Atlas-Based Semi-Supervised Organ Segmentation Network with Multi-Task Learning for Medical Images
Huang, Huimin; Chen, Qingqing; Lin, Lanfen; Cai, Ming; Zhang, Qiao; Iwamoto, Yutaro; Han, Xianhua; Furukawa, Akira; Kanasaki, Shuzo; Chen, Yen Wei; Tong, Ruo-feng; Hu, Honjie

An Effective Semi-supervised Approach for Liver CT Image Segmentation
Han, Kai; Liu, Lu; song, yuqing; Liu, Yi; Qiu, Chengjian; Tang, yangyang; Teng, Qiaoying; Liu, Zhe

Masked Joint Bilateral Filtering via Deep Image Prior for Digital X-ray Image Denoising
Wu, Qianyu; Tang, Hui; Liu, Hanxi; Xiang, Jun; Coatrieux, Gouenou; Coatrieux, Jean-Louis; Chen, Yang

Towards a Comprehensive Solution for a Vision-based Digitized Neurological Examination
Hoang, Trung-Hieu; Zehni, Mona; Xu, Huaijin; Heintz, George; Christopher, Zallek; Do, Minh

SC2Net: A Novel Segmentation-based Segmentation Network for Detection of COVID-19 in Chest X-ray Images
Fang, Zhenyu; Zhao, Huimin; Ren, Jinchang; MacLellan, Calum; Xia, Yong; Li, Shuo; Sun, Meijun; Ren, Kevin

Automatic Coronary Artery Segmentation of CCTA Images with an Efficient Feature-Fusion-and-Rectification 3D-UNet
Song, Along; Xu, Lisheng; Wang, Lu; Yang, Xiaofan; Xu, Bu; Wang, Bin; Yang, Benqiang; Greenwald, Steve

Ultrasound Entropy Imaging for Detection and Monitoring of Thermal Lesion During Microwave Ablation of Liver
Li, Xiejing; Jia, Xin; Shen, Ting; Wang, Mengke; Yang, Guang; Wang, Hua; Sun, Qinli; Wan, Mingxi; Zhang, Siyuan

TRSA-Net: Task Relation Spatial co-Attention for Joint Segmentation, Quantification and Uncertainty Estimation on Paired 2D Echocardiography
Cui, Xiaoxiao; Cao, yankun; Liu, Zhi; Sui, Xiaoyu; Mi, Jia; Zhang, Yuezhong; Cui, LiZhen ; Li, Shuo

SimSearch: A Human-in-the-Loop Learning Framework for Fast Detection of Regions of Interest in Microscopy Images
Gupta, Ankit; Sabirsh, Alan; Wählby, Carolina; Sintorn, Ida-Maria

Boundary Constraint Network with Cross Layer Feature Integration for Polyp Segmentation
Yue, Guanghui; Han, Wanwan; Jiang, Bin; Zhou, Tianwei; Cong, Runmin; Wang, Tianfu

Divergent and convergent imaging markers between bipolar and unipolar depression based on Machine Learning
Zhang, Huifeng; Zhou, Zhen; Ding, Lei; WU, Chuangxin; Qiu, Meihui; Huang, Yueqi; Jin, Feng; Hsu, Liming; Yang, yao; Shen, Ting; Wang, Jinhong; zhang, han; Shen, Dinggang; Peng, Daihui

Learning Two-Stream CNN for Multi-Modal Age-related Macular Degeneration Categorization
Wang, Weisen; Li, Xirong; Xu, Zhiyan; Yu, Weihong; Zhao, Jianchun; Ding, Dayong; Chen, Youxin

Adaptive multimodal fusion with attention guided deep supervision net for grading hepatocellular carcinoma
Li, Shangxuan; Xie, Yanyan; Wang, Guangyi; Zhang, Lijuan; Zhou, Wu