Imaging Informatics

Imaging Informatics

Imaging Informatics 832 416 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

Imaging Informatics

SemiMAR: Semi-Supervised Learning for CT Metal Artifact Reduction
Zhang, Yi; Wang, Tao; Yu, Hui; Wang, Zhiwen; Chen, Hu; LIU, YAN; Lu, Jingfeng.

A Segmentation Framework with Unsupervised Learning-Based Label Mapper for the Ventricular Target of Intracranial Germ Cell Tumor
Wang, Xianyu; Liu, Shuai; Yang, Ne; chen, fang; Ma, Longfei; Ning, Guochen; Zhang, Hui; Qu, Xiaoguang; Liao, Hongen.

Laparoscopic Image-based Critical Action Recognition and Anticipation with Explainable Features
Wang, Yiwei; Zhang, Jie; Zhou, Song; Shi, Shenchao; Wan, Chidan; Zhao, Huan; Cai, Xiong; Ding, Han.

Deep Learning in Surgical Workflow Analysis: A Review of Phase and Step Recognition
Demir, Kubilay; Schieber, Hannah; Weise, Tobias; Roth, Daniel; May, Matthias; Maier, Andreas; Yang, Seung Hee.

A Siamese Network with Node Convolution for Individualized Predictions Based on Connectivity Maps Extracted from Resting-State fMRI Data
Xu, Le; Ma, Hao; Guan, Yun; Liu, Jiangcong; Huang, Huifang; Zhang, Yang; Tian, Lixia.

Individualized assessment of brain A² deposition with fMRI using deep learning
Li, Chaolin; Liu, Mianxin; Xia, Jing; Mei, Lang; Yang, Qing; Shi, Feng; Zhang, Han; Shen, Dinggang.

SA-RPN: a Spacial Aware Region Proposal Network for Acne Detection
Zhang, Lei; Zhang, Jianwei; Wang, Junyou; Wei, Xin; Li, Jiaqi; Jiang, Xian; Du, Dan.

Compressibility analysis of functional near-infrared spectroscopy signals in children with attention-deficit/hyperactivity disorder
Gu, Yue; Miao, Shuo; Zhang, Yao; Yang, Jian; Li, Xiaoli.

Hierarchical Transformer for Motor Imagery-Based Brain Computer Interface
Choi, Kae Won; Deny, Permana; Cheon, Saewon; Son, Hayoung.

Cross-Domain Unpaired Learning for Low-Dose CT Imaging
He, Ji; liu, yang; Chen, Gaofeng; Pang, Shumao; Zeng, Dong; Ding, Youde; Xie, Guoxi; Ma, Jianhua.

Automatic Segmentation of Retinal Layers in Multiple Neurodegenerative Disorder Scenarios
de Moura, Joaquim; Gende, Mateo; Mallen, Vνctor; Cordσn, Beatriz; Garcia-Martin, Elena; Sαnchez, Clara; Novo, Jorge; Ortega, Marcos.

Cross-parametric generative adversarial network-based magnetic resonance image feature synthesis for breast lesion classificationFan, Ming; Huang, Guangyao; Lou, Junhong; Gao, Xin; Zeng, Tieyong; Li, Lihua.

Frequency Learning via Multi-scale Fourier Transformer for MRI Reconstruction
Fang, Faming; Yi, Qiaosi; Zhang, Guixu; Zeng, Tieyong.

Improving the Quality of Fetal Heart Ultrasound Imaging with Multihead Enhanced Self-Attention and Contrastive Learning
Zhang, Yingying; Zhu, Haogang; Cheng, Jian; Wang, Jingyi; Gu, Xiaoyan; Han, Jiancheng; Zhang, Ye; Zhao, Ying; He, Yihua; Zhang, Hongjia.

Face2PPG: An unsupervised pipeline for blood volume pulse extraction from faces
Αlvarez Casado, Constantino; Bordallo Lσpez, Miguel.

Expert-guided Knowledge Distillation for Semi-supervised Vessel Segmentation
Shen, Ning; Xu, Tingfa; Huang, Shiqi; Mu, Feng; Li, Jianan.

Biometric Recognition Based on Recurrence Plot and InceptionV3 Model Using Eye Movements
Chen, Shouyi; Jin, Huibin.

Immunotherapy Efficacy Prediction for Non-small Cell Lung Cancer Using Multi-view Adaptive Weighted Graph Convolutional Networks
Wang, Jun; Wu, Qiong; Sun, Zongqiong; Xiao, Lei; Ying, Wenhao; Shi, Jun.