Distributed Big Data Intelligence in Instantaneous E-healthcare Services

Distributed Big Data Intelligence in Instantaneous E-healthcare Services 150 150 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

MSHGANMDA: Meta-subgraphs Heterogeneous Graph Attention Network for miRNA-disease Association Prediction.
Wang, Shudong; Wang, Fuyu; Qiao, Sibo; Zhuang, Yu; Zhang, Kuijie; Pang, Shanchen; Nowak, Robert; Lv, Zhihan.

Insight extraction from e-Health bookings by means of Hypergraph and Machine Learning.
Schiano di Cola, Vincenzo; Chiaro, Diletta; Prezioso, Edoardo; Izzo, Stefano; Giampaolo, Fabio.

Transformer With Double Enhancement for Low-Dose CT Denoising.
Li, Haoran; Yang, Xiaomin; Yang, Sihan; Jeon, Gwanggil.

Federated Semi-Supervised Learning for Medical Image Segmentation via Pseudo-Label Denoising.
Qiu, Liang; Cheng, Jierong; Gao, Huxin; Xiong, Wei; Ren, Hongliang.

Low-Latency Federated Learning via Dynamic Model Partitioning for Healthcare IoT.
He, Peng; Lan, Chunhui; Bashir, Ali Kashif; Wu, Dapeng; Wang, Ruyan; Kharel, Rupak; Yu, Keping.