point process

Tracking Neural Modulation Depth by Dual Sequential Monte Carlo Estimation on Point Processes for Brain Machine Interfaces

Tracking Neural Modulation Depth by Dual Sequential Monte Carlo Estimation on Point Processes for Brain Machine Interfaces

Author(s)3: Yiwen Wang, Xiwei She, Yuxi Liao, Hongbao Li, Qiaosheng Zhang, Shaomin Zhang, Xiaoxiang Zheng, Jose C. Principe
Tracking Neural Modulation Depth by Dual Sequential Monte Carlo Estimation on Point Processes for Brain Machine Interfaces 170 177 IEEE Transactions on Biomedical Engineering (TBME)

Yiwen Wang, Xiwei She, Yuxi Liao, Hongbao Li, Qiaosheng Zhang, Shaomin Zhang, Xiaoxiang Zheng and Jose Principe. Zhejiang University and University of Florida Classic Brain Machine Interface (BMI) approaches decode…

read more