household electrical appliances

A BCI-based Environmental Control System for Patients with Severe Spinal Cord Injuries

A BCI-based Environmental Control System for Patients with Severe Spinal Cord Injuries

Author(s)3: Rui Zhang, Qihong Wang, Kai Li, Shenghong He, Si Qin, Zhenghui Feng, Yang Chen, Pingxia Song, Tingyan Yang, Yuandong Zhang, Zhu Liang Yu, Yaohua Hu, Ming Shao, Yuanqing Li
A BCI-based Environmental Control System for Patients with Severe Spinal Cord Injuries 170 177 IEEE Transactions on Biomedical Engineering (TBME)

An important application of EEG-based brain-computer interface (BCI) is environmental control, which can improve the quality of life for paralyzed patients. However, most of the existing BCI-based environmental control systems…

read more