body sensor network

Unobtrusive Sensing and Wearable Devices for Health Informatics

Unobtrusive Sensing and Wearable Devices for Health Informatics 556 235 IEEE Transactions on Biomedical Engineering (TBME)

Ya-Li Zheng, Xiao-Rong Ding, Carmen Chung Yan Poon, Benny Ping Lai Lo, Heye Zhang, Xiao-Lin Zhou, Guang-Zhong Yang, Ni Zhao, Yuan-Ting Zhang, The Chinese University of Hong Kong, The Chinese Academy…

read more