10 popular papers published recently on IEEE Reviews in Biomedical Engineering

Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation and Diagnosis for COVID-19

Feng Shi; Jun Wang; Jun Shi; Ziyan Wu; Qian Wang; Zhenyu Tang; Kelei He; Yinghuan Shi; Dinggang Shen

Year: 2020, ( Early Access )

Wearable Sensing and Telehealth Technology with Potential Applications in the Coronavirus Pandemic

Xiao-Rong Ding; David Clifton; Nan JI; Nigel Hamilton Lovell; Paolo Bonato; Wei Chen; Xinge Yu; Zhong Xue; Ting Xiang; Xi Long; Ke Xu; Xinyu Jiang; Qi Wang; Bin Yin; Guodong Feng; Yuanting Zhang

Year: 2020, ( Early Access )

The role of imaging in the detection and management of COVID-19: a review

Di Dong; Zhenchao Tang; Shuo Wang; Hui Hui; Lixin Gong; Yao Lu; Zhong Xue; Hongen Liao; Fang Chen; Fan Yang; Ronghua Jin; Kun Wang; Zhenyu Liu; Jingwei Wei; Wei Mu; Hui Zhang; Jingying Jiang; Jie Tian; Hongjun Li

Year: 2020, ( Early Access )

Breathing Rate Estimation From the Electrocardiogram and Photoplethysmogram: A Review

Peter H. Charlton; Drew A. Birrenkott; Timothy Bonnici; Marco A. F. Pimentel; Alistair E. W. Johnson; Jordi Alastruey; Lionel Tarassenko; Peter J. Watkinson; Richard Beale; David A. Clifton

Year: 2018 | Volume: 11

Emerging Robotic Platforms for Minimally Invasive Surgery

Valentina Vitiello; Su-Lin Lee; Thomas P. Cundy; Guang-Zhong Yang

Year: 2013 | Volume: 6

A Review of Signal Processing Techniques for Non-Invasive Fetal Electrocardiography

Radana Kahankova; Radek Martinek; Rene Jaros; Khosrow Behbehani; Adam Matonia; Michal Jezewski; Joachim A. Behar

Year: 2020 | Volume: 13

Wireless Power Transfer Strategies for Implantable Bioelectronics

Kush Agarwal; Rangarajan Jegadeesan; Yong-Xin Guo; Nitish V. Thakor

Year: 2017 | Volume: 10

Cochlear Implants: System Design, Integration, and Evaluation

Fan-Gang Zeng; Stephen Rebscher; William Harrison; Xiaoan Sun; Haihong Feng

Year: 2008 | Volume: 1

Subscribe for Updates

Join our mailing list to receive the latest news and updates.