Special Issue on Large-Scale Medical Image and Video Analytics for Clinical Decision Support

Special Issue on Large-Scale Medical Image and Video Analytics for Clinical Decision Support 150 150 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue, vol. 27, issue 1, January 2023, 12 papers are published related to the Special Issue on Large-Scale Medical Image and Video Analytics for Clinical Decision Support.

A Benchmark Dataset of Endoscopic Images and Novel Deep Learning Method to Detect Intestinal Metaplasia and Gastritis Atrophy
Yang, Jie; Ou, Yan; Chen, Qian; Sun, Wenjian; Luo, Yang; Liao, Juan; Luo, Chunbo

Multi-learner Based Deep Meta-learning for Few-shot Medical Image Classification
Jiang, Hongyang; Gao, Mengdi; Li, Heng; Jin, Richu; Miao, Hanpei; Liu, Jiang

Automatic Representative Frame Selection and Intrathoracic Lymph Node Diagnosis With Endobronchial Ultrasound Elastography Videos
Xu, Mingxing; Chen, Junxiang; Li, Jin; Zhi, Xinxin; Dai, Wenrui; Sun, Jiayuan; Xiong, Hongkai

Segmentation of Bruch’s Membrane in Retinal OCT With AMD Using Anatomical Priors and Uncertainty Quantification
Fazekas, Botond; Lachinov, Dmitrii; Aresta, Guilherme; Mai, Julia; Schmidt-Erfurth, Ursula; Bogunovic, Hrvoje

A Sub-pixel Accurate Quantification of Joint Space Narrowing Progression in Rheumatoid Arthritis
Ou, Yafei; Ambalathankandy, Prasoon; Furuya, Ryunosuke; Kawada, Seiya; Zeng, Tianyu; An, Yujie; Kamishima, Tamotsu; Tamura, Kenichi; Ikebe, Masayuki

Grading of HCC Biopsy Images using Nucleus and Texture Features
Chakraborty, Goutam; Wang, Weilun; Chakraborty, Basabi; Tai, Shao-Kuo; Lo, Yi-Shun

A 3D Cross-Modality Feature Interaction Network with Volumetric Feature Alignment for Brain Tumor and Tissue Segmentation
Zhuang, Yuzhou; Liu, Hong; Song, Enmin; Hung, Chih-Cheng

BMAnet: Boundary Mining with Adversarial Learning for Semi-Supervised 2D Myocardial Infarction Segmentation
Xu, Chenchu; Wang, Yifei; Zhang, Dong; Han, Longfei; Zhang, Yanping; Chen, Jie; Li, Shuo

Semi-Supervised Pixel Contrastive Learning Framework for Tissue Segmentation in Histopathological Image
Shi, Jiangbo; Gong, Tieliang; Wang, Chunbao; Li, Chen

Semi-Supervised Adversarial Learning for Improving the Diagnosis of Pulmonary Nodules
Fu, Yu; Xue, Peng; Xiao, Taohui; Zhang, Zhili; Zhang, Youren; Dong, Enqing

Identifying Bacteria Species on Microscopic Polyculture Images Using Deep Learning
Borowa, Adriana; Rymarczyk, Dawid; OchoDska, Dorota; Sroka, Agnieszka; Brzychczy-WBoch, Monika; ZeliDski, Bartosz

Deep Manifold Harmonic Network With Dual Attention for Brain Disorder Classification
Sheng, Xiaoqi; Chen, Jiazhou; Liu, Yong; Hu, Bin; Cai, Hongmin