Imaging Informatics

Imaging Informatics 1269 634 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue, vol. 26, issue 7, July 2022, 28 papers are published related to the topic Imaging Informatics. Please click here to view them, with link in IEEE XPLORE.

Handling Imbalanced Data: Uncertainty-guided Virtual Adversarial Training with Batch Nuclear-norm Optimization for Semi-supervised Medical Image Classification
Liu, Peng; Zheng, Guoyan

AFP-Mask: Anchor-free Polyp Instance Segmentation in Colonoscopy
Wang, Dechun; Chen, Shuijiao; chen, qilei; Cao, Yu; Liu, Benyuan; Liu, Xiaowei; Sun, Xinzi

A unified representation of control logic in human-ultrasound machine interaction
Zhu, Hongzhi; Halwani, Yasmin; Rohling, Robert; Fels, Sidney; Salcudean, Tim

Landmark Localization for Cephalometric Analysis using Multiscale Image Patch-based Graph Convolutional Networks
Lu, Gang; Zhang, Yuanxiu; Kong, Youyong; Zhang, Chen; Coatrieux, Jean-Louis; Shu, Huazhong

On Smart Gaze based Annotation of Histopathology Images for Training of Deep Convolutional Neural Networks
Mariam, Komal; Afzal, Osama; Hussain, Wajahat; Javed, Muhammad Umar; Kiyani, Amber; Rajpoot, Nasir; Khurram, Syed; Khan, Hassan

Systematic Clinical Evaluation of A Deep Learning Method for Medical Image Segmentation: Radiosurgery Application
Shirokikh, Boris; Dalechina, Alexandra; Shevtsov, Alexey; Krivov, Egor; Kostjuchenko, Valery; Durgaryan, Amayak; Galkin, Mikhail; Golanov, Andrey; Belyaev, Mikhail

AwCPM-Net: A Collaborative Constraint GAN for 3D Coronary Artery Reconstruction in Intravascular Ultrasound Sequences
Xia, Menghua; Yang, Hongbo; Huang, Yi; Qu, Yanan; Guo, Yi; Zhou, Guohui; Zhang, Feng; Wang, Yuanyuan

Breast Tumor Classification based on MRI-US Images by Disentangling Modality Features
Qiao, Mengyun; Liu, Chengcheng; Li, Zeju; Zhou, Jin; Xiao, Qin; Zhou, Shichong; Chang, Cai; Yajia, Gu; Guo, Yi; Wang, Yuanyuan

Pathogeny Detection for Mild Cognitive Impairment via Weighted Evolutionary Random Forest with Brain Imaging and Genetic Data
Bi, Xia-an; Xing, Zhaoxu; Zhou, Wenyan; Li, Lou; Xu, Luyun

Ultrasound Speckle Reduction using Wavelet-based Generative Adversarial Network
Khor, Hee Guan; Ning, Guochen ; Zhang, Xinran; Liao, Hongen

Minimizing probability graph connectivity cost for discontinuous filamentary structures tracing in neuron image
Huang, Qing; Cao, Tingting; Zeng, Shaoqun; Li, Anan; Quan, Tingwei

Cross-Modality Multi-Atlas Segmentation Using Deep Neural Networks
Ding, Wangbin; Li, Lei; Zhuang, Xiahai; Huang, Liqin

Regional Cardiac Motion Scoring with Multi-scale Motion-based Spatial Attention
Xue, Wufeng; Chen, Zejian; Wang, Tianfu; Li, Shuo; Ni, Dong

Building A Risk Prediction Model for Postoperative Pulmonary Vein Obstruction via Quantitative Analysis of CTA Images
Pei, Yuchen; Shi, Guocheng; Xia, Wenjin; Wen, Chen; Sun, Dazhen; Zhu, Fang; Li, Jiang; Zhu, Zhongqun; Liu, Xiaoqing; Huang, Meiping; Wang, Yu-Ping; Chen, Huiwen; Wang, Lisheng

CNN Attention Guidance for Improved Orthopedics Radiographic Fracture Classification
Liao, Zhibin; Liao, Kewen; Shen, Haifeng; van Boxel, Marouska ; Prijs, Jasper; Jaarsma, Ruurd; Doornberg, Job; van den Hengel, Anton; Verjans, Johan

Joint Deformable Image Registration and ADC Map Regularization: Application to DWI-based Lymphoma Classification
Kornaropoulos, Evgenios; Zacharaki, Eva; Paragios, Nikos

A Convolutional Neural Network and Graph Convolutional Network Based Framework for Classification of Breast Histopathological Images
Gao, Zhiyang; Lu, Zhiyang; Wang, Jun; Ying, Shihui; Shi, Jun

All-Around Real Label Supervision: Cyclic Prototype Consistency Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation
Xu, Zhe; Wang, Yixin; Lu, Donghuan; Yu, Lequan ; Yan, Jiangpeng; Luo, Jie; Ma, Kai; Zheng, Yefeng; Tong, Raymond Kai-yu

Brain MR Atlas Construction Using Symmetric Deep Neural Inpainting
Xing, Fangxu; Liu, Xiaofeng; kuo, jay ; Fakhri, Georges; Woo, Jonghye

Cross-Boosted Multi-Target Domain Adaptation for Multi-Modality Histopathology Image Translation and Segmentation
Zhang, Huaqi; Liu, Jie; Wang, Pengyu; Yu, Zekuan; Liu, Weifan; Chen, Huang

Space Squeeze Reasoning and Low-Rank Bilinear Feature Fusion for Surgical Image Segmentation
Ni, Zhen-Liang; Bian, Gui-Bin; LI, Zhen; Zhou, Xiao-Hu; Li, Rui-Qi; Hou, Zeng-Guang

SONNET: A self-guided ordinal regression neural network for segmentation and classification of nuclei in large-scale multi-tissue histology images
Doan, Tan; Song, Boram; Vuong, Trinh; Kim, Kyungeun; Kwak, Jin Tae

A Deep Invertible 3D Facial Shape Model For Interpretable Genetic Syndrome Diagnosis
Bannister, Jordan; Wilms, Matthias; Aponte, David; Katz, David; Klein, Ophir; Bernier, Francois; Spritz, Richard; Hallgrímsson, Benedikt; Forkert, Nils Daniel

Learning Binary Semantic Embedding for Large-Scale Breast Histology Image Analysis
Liu, Xingbo; Kang, Xiao; Nie, Xiushan; Guo, Jie; Wang, Shaohua; Yin, Yilong

A Dual-Encoder-Single-Decoder Based Low-dose CT Denoising Network
Han, Zefang; Shangguan, Hong; Zhang, Xiong; Zhang, Pengcheng; Cui, Xueying; Ren, Huiying

Improving Breast Tumor Segmentation in PET via Attentive Transformation Based Normalization
Qiao, Xiaoya; Jiang, Chunjuan; Li, Panli; Yuan, Yuan; Zeng, Qinglong; Bi, Lei; Song, Shaoli; Kim, Jinman; Feng, Dagan; Huang, Qiu

RAVIR: A Dataset and Methodology for the Semantic Segmentation and Quantitative Analysis of Retinal Arteries and Veins in Infrared Reflectance Imaging
Hatamizadeh, Ali; Hosseini, Hamid; Patel, Niraj; Choi, Jinseo; Pole, Cameron; Hoeferlin, Cory; Schwartz, Steven; Terzopoulos, Demetri

Video-based eye blink identification and classification
Nousias, George; Panagiotopoulou, Eirini-Kanella; Delibasis, Konstantinos; Chaliasou, Aikaterini Maria; Tzounakou, Anastasia; Labiris, Georgios