Imaging Informatics

Imaging Informatics 1270 688 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

Learning Common and Task-specific Radiomic Features via Graph Regularized NMF for The Joint Prediction of Multiple Clinical Indicators in Breast Cancer.
Li, Lihua; Guan, Jian; Fan, Ming; Zeng, Tieyong.

DSANet: Dual-branch Shape-Aware Network for Echocardiography Segmentation in Apical Views.
Zhou, Guang-Quan; Zhang, Wen-Bo; Shi, Zhong-Qing; Qi, Zhan-Ru; Wang, Kai-Ni; Song, Hong; Yao, Jing; chen, yang.

Adaptive Frequency Learing Network With Anti-aliasing Complex Convolutions For Colon Diseases Subtypes.
Wang, Kai-Ni; Zhuang, Shuaishuai; Miao, Juzheng; chen, yang; Hua, Jie; Zhou, Guang-Quan; He, Xiaopu; Li, Shuo.

BEA-Net: Body and Edge Aware Network with Multi-Scale Short-Term Concatenation for Medical Image Segmentation.
Kuang, Hulin; Wang, Yahui; Liang, Yixiong; Liu, Jin; Wang, Jianxin.

Towards a Multi-Modal Brain-Body Assessment in Parkinson’s Disease: a Systematic Review in fNIR.
Sousani, Maryam; Rojas, Raul Fernandez; Preston, Elisabeth; Ghahramani, Maryam.

Adaptive Decomposition and Shared Weight Volumetric Transformer Blocks for efficient patch-free 3D medical image segmentation.
Wang, Hongyi; Xu, Yingying; Chen, Qingqing; Tong, Ruo-feng; Chen, Yen Wei; Hu, Honjie; Lin, Lanfen.

Syn_SegNet: A joint deep neural network for ultrahigh-field 7T MRI synthesis and hippocampal subfield segmentation in routine 3T MRI.
Li, Shuyu; Li, Xinwei; Wang, Linjin; Liu, Hong; Ma, Baoqiang; Chu, Lei; Dong, Xiaoxi; Zeng, Debin; Che, Tongtong; Jiang, Xiaoming; Wei, Wang; Hu, Jun.

A Lightweight Network for Contextual and Morphological Awareness for Hepatic Vein Segmentation.
Jiang, Huiyan; Tong, Guoyu; Shi, Tianyu; Han, Xianhua; Yao, Yu-Dong.

Cluster-Re-Supervision: Bridging the Gap Between Image-Level and Pixel-Wise Labels for Weakly Supervised Medical Image Segmentation.
Kuang, Zhuo; Yan, Zengqiang; Zhou, Huiyu; Yu, Li.

Retina-TransNet: A Gradient-Guided Few-Shot Retinal Vessel Segmentation Net.
Shao, Hao-Chiang; Chen, Chih-Ying; Chang, Meng-Hsuan; Yu, Chih-Han; Lin, Chia-Wen; Yang, Ju-Wen.

Anatomically Guided Cross-Domain Repair and Screening for Ultrasound Fetal Biometry.
Gao, Jun; Lao, Qicheng; Liu, Paul; Yi, Huahui; Kang, Qingbo; Jiang, Zekun; Wu, Xiaohu; Li, Kang; Chen, Yuanyuan; Zhang, Le.

An uncertainty-aware and sex-prior guided biological age estimation from orthopantomogram images.
Du, Shaoyi; Zhang, Dong; Yang, Jing; Bu, Wenqing; Guo, Yu-cheng.

Automatic Diagnosis of Significant Liver Fibrosis from Ultrasound B-mode Images Using a Handcrafted-Feature-Assisted Deep Convolutional Neural Network.
Liu, Zhong; Huang, Bin; Wen, Huiying; Lu, Zhicheng; Huang, Qicai; Jiang, Meiqin; Dong, Changfeng; Liu, Yingxia; Chen, Xin; Lin, Haoming.

TranSDFNet: Transformer-Based Truncated Signed Distance Fields for The Shape Design of Removable Partial Denture Clasps.
Shen, Xinze; Zhang, Changdong; Jia, Xiuyi; Li, Dawei; Liu, Tingting; Tian, Sukun; Wei, Wei; Sun, Yuchun; Liao, Wenhe

Brain Status Transferring Generative Adversarial Network for Decoding Individualized Atrophy in Alzheimer’s Disease.
Gao, Xingyu; Liu, Hongrui; Shi, Feng; Shen, Dinggang; Liu, Manhua.

Individualized Prediction of Task Performance Decline Using Pre-task Resting-state Functional Connectivity.
Qi, Peng; Zhang, Xiaobing; Kakkos, Ioannis; Wu, Kuijun; Wang, Sujie; Yuan, Jingjia; Gao, Lingyun; Matsopoulos, George K.; SUN, Yu.

MT-FiST: A Multi-Task Fine-grained Spatial-Temporal Framework for Surgical Action Triplet Recognition
Jia, Fucang; Li, Yuchong; Xia, Tong; Luo, Huoling; He, Baochun

Conv-eRVFL: Convolutional Neural Network Based Ensemble RVFL Classifier for Alzheimer’s Disease Diagnosis.
Sharma, Rahul; Goel, Tripti; Tanveer, M.; Suganthan, Ponnathurai; Razzak, Imran; Murugan, R.

MLNet: Metaheuristics-based Lightweight Deep Learning Network for Cervical Cancer Diagnosis.
Kaur, Manjit; Singh, Dilbag; Kumar, Vijay; Lee, Heung-No.

Adversarial Transformer for Repairing Human Airway Segmentation
Tang, Zeyu; Nan, Yang; Walsh, Simon; Yang, Guang.

Fetal Ultrasound Standard Plane Detection with Coarse-to-fine Multi-task Learning.
Guo, Juncheng; tan, Guanghua; Wu, Fan Wen, Huaxuan; Li, Kenli.