Imaging Informatics

Imaging Informatics 1267 635 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue vol. 27, issue 7, July 2023, 26 papers are published related to the to the topic Imaging Informatics. Please click here to view them, with link in IEEE XPLORE.

Weakly-Interactive-Mixed Learning: Less Labelling Cost for Better Medical Image Segmentation.
Nie, Xiuping; Liu, Lilu; He, Lifeng; Zhao, Liang; Lu, Haojian; Lou, Songmei; Xiong, Rong; Wang, Yue.

ARR-GCN: Anatomy-Relation Reasoning Graph Convolutional Network for Automatic Fine-grained Segmentation of Organ’s Surgical Anatomy.
Tian, Yinli; Qin, Wenjian; Xue, Fei; Lambo, Ricardo; Yue, Meiyan; Diao , Songhui; Yu, Lequan; Xie, Yaoqin; Cao, Hailin; Li, Shuo.
https://ieeexplore.ieee.org/document/10109023

Effective Electrical Impedance Tomography Based on Enhanced Encoder-Decoder Using Atrous Spatial Pyramid Pooling Module.
Tian, Xiang; Liu, Xuechao; Zhang, Tao; Ye, Jian’an; zhang, weirui; Zhang, Liangliang; Shi, Xue-tao; Fu, Feng; Li, Zhongyu; Xu, Canhua.

A Hybrid Multi-scale Attention Convolution and Aging Transformer Network for Alzheimer’s Disease Diagnosis.
Gao, Xingyu; Cai, Hongjie; Liu, Manhua.

Deep Learning Segmentation of the Right Ventricle in Cardiac MRI: The M&Ms Challenge.
Martνn-Isla, Carlos; Campello, Vνctor M.; Izquierdo, Cristian; Kushibar, kaisar; Senda, Carla; Gkontra, Polyxeni; Sojoudi, Alireza; Fulton, Mitchell; Arega, Tewodros; Punithakumar, Kumaradevan; Li, Lei; Sun, Xiaowu; Al Khalil, Yasmina; Liu, Di; Jabbar, Sana; Queirσs, Sandro; Galati, Francesco; Mazher, Moona; Gao, Zheyao; Beetz, Marcel; Tautz, Lennart; Galazis, Christoforos; Varela, Marta; Hόllebrand, Markus; Grau, Vicente; Zhuang, Xiahai; Puig, Domenec; Zuluaga, Maria A; Mohy-ud-Din, Hassan; METAXAS, DIMITRIS; Breeuwer, Marcel; van der Geest, Rob J.; Noga, Michelle; Bricq, Stephanie; Rentschler, Mark; Guala, Andrea; Petersen, Steffen; Escalera, Sergio; Rodriguez-Palomares, Jose; Lekadir, Karim.

Vessel Contour Detection in Intracoronary Images via Bilateral Cross-Domain Adaptation.
Zhi, Yihua; Hau, William Kongto; Zhang, Heye; Gao, Zhifan.

Automated Identification of Stereoelectroencephalography Contacts and Measurement of Factors Influencing Accuracy of Frame Stereotaxy.
Janca, Radek; Tomasek, Martin; Kalina, Adam; Marusic, Petr; Krsek, Pavel; Lesko, Robert.

Two-Stage Self-Supervised Cycle-Consistency Transformer Network for Reducing Slice Gap in MR Images.
Lu, Zhiyang; Wang, Jian; Li, Zheng; Ying, Shihui; Wang, Jun; Shi, Jun; Shen, Dinggang.

Flexible Fusion Network for Multi-modal Brain Tumor Segmentation.
Yang, Hengyi; Zhou, Tao; Zhou, Yi; Zhang, Yizhe; Fu, Huazhu.

Benchmarking Polyp Segmentation Methods in Narrow-Band Imaging Colonoscopy Images.
Yue, Guanghui; Zhuo, Guibin; Li, Siying; Zhou, Tianwei; Du, Jingfeng; Yan, Weiqing; Hou, Jingwen; Liu, Weide; Wang, Tianfu.

Simulated quantum mechanics-based joint learning network for stroke lesion segmentation and TICI grading.
liu, liangliang; Chang, Jing; Liang, Gongbo; Xiong, Shufeng.

SASG-GCN: self-attention similarity guided graph convolutional network for multi-type lower-grade glioma classification.
liu, liangliang; Chang, Jing; Zhang, Pei; Qiao, Hongbo; Xiong, Shufeng.

Mind The Gap: Alleviating Local Imbalance for Unsupervised Cross-Modality Medical Image Segmentation.
Su, Zixian; Yao, Kai; Yang, Xi; wang, qiufeng; yan, yuyao; Sun, Jie; Huang, kaizhu.

An Improved Combination of Faster R-CNN and U-Net Network for Accurate Multi-Modality Whole Heart Segmentation.
Cui, Hengfei; Wang, Yifan; Li, Yan; Xu, Di; Jiang, Lei; Xia, Yong; Zhang, Yanning.

FEGNet: A Feedback Enhancement Gate Network for Automatic Polyp Segmentation.
Jin, Qunchao; Hou, Hongyu; Zhang, Guixu; Li, Zhi.

Dynamic Perfusion Representation and Aggregation Network for Nodule Segmentation using Contrast-enhanced US.
Wan, Peng; Xue, Haiyan; Liu, Chunrui; chen, fang; Kong, Wentao; Zhang, Daoqiang.

DHT-Net: Dynamic Hierarchical Transformer Network for Liver and Tumor Segmentation.
Li, Ruiyang; Xu, Longchang; Xie, Kun; Song, Jianfeng; Ma, Xiaowen; Chang, Liang; Yan, Qingsen.

Geometry-Consistent Adversarial Registration Model for Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration.
Liu, Yanxia; Wang, Wenqi; Li, Yuhong; Lai, Haoyu; Huang, Sijuan; Yang, Xin.

Interactive Skin Wound Segmentation Based on Feature Augment Networks.
Zhang, Pengfei; Chen, Xinjian; Yin, Ziting; Zhou, Xin; Jiang, Qingxin; Zhu, Weifang; Xiang, Dehui; Tang, Yun; Shi, Fei.

Progressive Feedback Residual Attention Network for Cardiac Magnetic Resonance Imaging Super-Resolution.
wang, xuesong; Qiu, Defu; Cheng, Yuhu.

An improved hybrid network with a transformer module for medical image fusion.
Liu, Yanyu; Zang, Yongsheng; Zhou, Dongming; Cao, Jinde; Nie, Rencan; Hou, Ruichao; Ding, Zhaisheng; Mei, Jiatian.

EU-Net: Enhanced U-shaped Network for Breast Mass Segmentation.
Gutta, Jignesh Chowdary; Yogarajah, Pratheepan.

BATFormer: Towards Boundary-Aware Lightweight Transformer for Efficient Medical Image Segmentation.
Yan, Zengqiang; Lin, Xian; Yu, Li; Cheng, Kwang-Ting (Tim).

PKA 2 -Net: Prior Knowledge-based Active Attention Network for Accurate Pneumonia Diagnosis on Chest X-ray Images.
Fu, Yu; Xue, Peng; Zhang, Zhili; Dong, Enqing.

CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound.
Dan, Ruilong; Li, Yunxiang; Wang, Yijie; Chen, Xiao-diao; Jia, Gangyong; Wang, Shuai; Ge, Ruiquan; Guiping, Qian; Jin, Qun; Ye, Juan; Wang, Yaqi.

Reconstruction-driven Dynamic Refinement based Unsupervised Domain Adaptation for Joint Optic Disc and Cup Segmentation.
Xia, Yong; Chen, Ziyang; Pan, Yongshen.