Imaging Informatics

Imaging Informatics 150 150 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue, vol. 27, issue 2, February 2023, 9 papers are published related to the topic Imaging Informatics. Please click here to view them, with link in IEEE XPLORE.

CXR-Net: A Multitask Deep Learning Network for Explainable and Accurate Diagnosis of COVID-19 Pneumonia from Chest X-ray Images.
Zhang, Xin; Han, Liangxiu; Sobeih, Tam; Han, Lianghao; Dempsey, Nina; Lechareas, Symeon; Tridente, Ascanio; Chen, Haoming; White, Stephen; Zhang, Daoqiang.

Boundary-Sensitive Loss Function with Location Constraint for Hard Region Segmentation.
Du, Jie; Guan, Kai; Liu, Peng; Li, Yuanman; Wang, Tianfu.

An Arbitrary Scale Super-Resolution Approach for 3D MR Images via Implicit Neural Representation.
Wu, Qing; Li, Yuwei; Sun, Yawen; Zhou, Yan; Wei, Hongjiang; Yu, Jingyi; Zhang, Yuyao.

Efficient evolving deep ensemble medical image captioning network.
Singh, Dilbag; Kaur, Manjit; Mutared Alanazi, Jazem; AlZubi, Ahmad Ali; Lee, Heung-No.

A 2.5D Deep Learning-Based Method for Drowning Diagnosis Using Post-Mortem Computed Tomography.
Zeng, Yuwen; Zhang, Xiaoyong; Kawasumi, Yusuke; Usui, Akihito; Ichiji, Kei; Funayama, Masato; Homma, Noriyasu.

FourierNet: Shape-Preserving Network for Henle’s Fiber Layer Segmentation in Optical Coherence Tomography Images.
Cansiz, Selahattin; Kesim, Cem; Bektas, Sevval Nur; Kulali, Zeynep; Hasanreisoglu, Murat; Gunduz-Demir, Cigdem.

SCL-Net: Structured Collaborative Learning for PET/CT Based Tumor Segmentation.
Wang, Meng; Jiang, Huiyan; SHI, TIANYU; Yao, Yu-Dong.

PFDNet: A Pulse Feature Disentanglement Network for Atrial Fibrillation Screening From Facial Videos.
Liu, Xuenan; Yang, Xuezhi; Song, Rencheng; Wang, Dingliang; Li, Longwei.

TW-Net: Transformer Weighted Network for Neonatal Brain MRI Segmentation.
ZHANG, ShengJie; Ren, Bohan; Yu, Ziqi; Yang, Haibo; Han, Xiaoyang; Chen, Xiang; Zhou, Yuan; Shen, Dinggang; Zhang, Xiao-Yong.