JBHI presents

Imaging Informatics

Featured Articles, Special Issues

In this issue vol. 25, issue 10, October 2021, 9 papers are published related to the topic Imaging Informatics. Please click here to view them, with links in IEEE XPLORE.

Learn Fine-grained Adaptive Loss for Multiple Anatomical Landmark Detection in Medical Images

Zhou, Guang-Quan; Miao, Juzheng; Yang, Xin; Li, Rui; Huo, En-Ze; Shi, Wenlong; Huang, Yuhao; Qian, Jikuan; Chen, Chaoyu; Ni, Dong

https://ieeexplore.ieee.org/document/9432757

A Deep Learning Localization Method for Measuring Abdominal Muscle Dimensions in Ultrasound Images

Saleh, Alzayat; Laradji, Issam; Lammie, Corey; Vazquez, David; Flavell, Carol; Rahimi Azghadi, Mostafa

https://ieeexplore.ieee.org/document/9444630

Multi-Source Transfer Learning via Multi-Kernel Support Vector Machine Plus for B-Mode Ultrasound-Based Computer-Aided Diagnosis of Liver Cancers

Zhang, Huili; Guo, Lehang; Wang, Dan; Wang, Jun; Bao, Lili; Ying, Shihui; Xu, Huixiong; Shi, Jun

https://ieeexplore.ieee.org/document/9406331

Mutual-Prototype Adaptation for Cross-Domain Polyp Segmentation

Yang, Chen; Guo, Xiaoqing; ZHU, Meilu; Ibragimov, Bulat; Yuan, Yixuan

https://ieeexplore.ieee.org/document/9423517

KerNet: A Novel Deep Learning Approach for Keratoconus and Sub-clinical Keratoconus Detection Based on Raw Data of the Pentacam System

Feng, Ruiwei; Xu, Zhe; Zheng, Xiangshang; Hu, Heping; Jin, Xiuming; Chen, Danny; Yao, Ke; Wu, Jian

https://ieeexplore.ieee.org/document/9429895

A Spatio-temporal Attention-based Model for Infant Movement Assessment from Videos

Nguyen-Thai, Binh; Le, Vuong; Morgan, Catherine; Badawi, Nadia; Tran, Truyen; Venkatesh, Svetha

https://ieeexplore.ieee.org/document/9425001

Computer-aided Intraoperative Toric Intraocular Lens Positioning and Alignment During Cataract Surgery

 Zhai, Yuxuan; Zhang, Guanghua; Zheng, Longsheng; Yang, Guangqian; Zhao, Ke; Gong, Yubin; Zhang, Zhe; zhang, Ximei; Sun, Bin; Wang, Zhao

https://ieeexplore.ieee.org/document/9399785

Multi-focus Network to Decode Imaging Phenotype for Overall Survival Prediction of Gastric Cancer Patients

Zhang, Liwen; Dong, Di; Zhong, Lianzhen; Li, Cong; Hu, Chaoen; Yang, Xin; Liu, Zaiyi; Wang, Rongpin; Zhou, Junlin; Tian, Jie

https://ieeexplore.ieee.org/document/9448400

Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval

Fang, Jiansheng; Fu, Huazhu; Zeng, Dan; Yan, Xiao; Yan, Yuguang; Liu, Jianghttps://ieeexplore.ieee.org/document/9439204

Related Articles