Bioinformatics Informatics

Bioinformatics Informatics 150 150 Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)

In this issue, vol. 27, issue 4, April 2023, 2 papers are published related to the to the topic Bioinformatics Informatics. Please click here to view them, with link in IEEE XPLORE.

LncDLSM: Identification of Long Non-coding RNAs with Deep Learning-based Sequence Model.
Wang, Ying; Zhao, Pengfei; Du, Hongkai; Cao, Yingxin; Peng, Qinke; Fu, Laiyi.

Predicting Drug-Target Affinity by Learning Protein Knowledge from Biological Networks.
Ma, Wenjian; Zhang, Shugang; Li, Zhen; Jiang, Mingjian; Wang, Shuang; Guo, Nianfan; Li, Yuanfei; Bi, Xiangpeng; Jiang, Huasen; Wei, Zhiqiang.